fbpx

產品使用手冊

注意事項

  • 產品使用前請先詳細閱讀使用手冊
  • 內載之資訊可能有更新時差,請以最新公告為主

 

GameToGo 2 / Max 系列

  • GameToGo 2 – 128GB / 256GB
  • GameToGo 2 Max – 512GB / 1TB / 2TB

 

GameToGo Hub 系列

  • GameToGo Hub – 250GB / 500GB / 1TB / 2TB

 

GameToGo Dock 系列

  • GameToGo Dock – 256GB / 512GB

 

GameToGo / Pro 系列(含 RE 升級版)

  • GameToGo – 64GB / 128GB / 256GB / 512GB
  • GameToGo RE 64GB / 128GB / 256GB / 512GB
  • GameToGo Pro – 256GB / 512GB / 1TB
  • GameToGo RE Pro – 256GB / 512GB / 1TB